Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Technologijų skyrius

Gardino g. 4, LT-78231 Šiauliai
Tel. (8 41) 46 26 35
Faks. (8 41) 39 01 72
El. paštas technologiju.sk@sprc.ltTeikiama pagalba

Psichologinė pagalba

Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologui bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais) ir mokytojais bei juos konsultuojant.


Psichologė Miglė Damanskytė
El. paštas: psichologas@sprc.lt 

Mob. tel. (8 640) 40 175


Kviečiu kreiptis į mokyklos psichologę MOKINIUS:

 • kurie jaučia nerimą, baimę, jaučiasi vieniši ir nesuprasti;
 • kurie nejaučia gyvenimo prasmės ir kartais kyla minčių apie savižudybę;
 • kurie galbūt patyrė didelių sukrėtimų (smurtas, artimo žmogaus netektis, avarija, išsiskyrimas ir kt.);
 • kuriems sunkiai sekasi bendrauti su bendraamžiais ir draugais;
 • kuriems kyla nesutarimų su mokytojais ar tėvais;
 • kuriems sunkiai sekasi mokytis;
 • kurie nori padėti savo draugui/bendraklasiui, tačiau nežino, kaip;
 • kuriems kyla problemų ir tiesiog nežino su kuo pasitarti ar neranda atsakymų į svarbius klausimus...;
 • taip pat kviečiami ir tie, kurie siekia giliau save pažinti, domisi žmogaus psichologija, bendravimo galimybių tobulinimu.

Svarbu, kad:

 • psichologas nėra gydytojas, jis vaistų neišrašo, dirba su psichiškai sveikais žmonėmis;
 • psichologas niekada nepasakoja kliento paslapčių kitiems;
 • psichologas padės spręsti sunkumus, bet nepadarys to už klientą;
 • psichologinė pagalba yra savanoriška, niekas neturi būti verčiamas su psichologu kalbėtis, pats klientas nusprendžia, ar psichologo pagalba jam priimtina.

Psichologinės pagalbos tikslas ir uždaviniai - padėti mokiniui atgauti gebėjimą gyventi ir mokytis, spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.
Mokyklos psichologės veiklos sritys:
1. Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas;

2. Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;

3. Švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Pagalba teikiama mokykloje, psichologo kabinete nustatytomis darbo valandomis. Konsultacijai susitariame (gyvai, el. paštu: psichologas@sprc.lt arba telefonu: 8 685 20515) dėl abiems tinkamo susitikimo laiko, lankotės sutartu laiku (pamokos metu arba po pamokų), konsultacijos trukmė – 45 min.

Psichologinė pagalba neteikiama mokyklos koridoriuje, gatvėje ar kitoje tam neskirtoje vietoje.
Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra laikoma konfidencialia, viešai neskelbiama. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Socialinė pedagoginė pagalba

Kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos, turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą, skirtingus įsitikinimus, vertybes, nuomones. Kiekvienas turi tikėti, kad bus išgirstas, išklausytas ir suprastas, priimtas toks, koks yra.

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS PASKIRTIS
1. Socialinės pedagoginės pagalbos paskirtis – padėti tėvams (globėjams, rūpintojams), kad būtų įgyvendinta vaiko teisė į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje: šalinti priežastis, dėl kurių vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrąžinti į mokyklą ją palikusius vaikus, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti vaikui pasirinkti mokyklą pagal protines ir fizines galias ir joje adaptuotis.
2. Mokykla, teikdama mokiniui socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, sveikatos priežiūros ir teisėtvarkos institucijomis ir konsultuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.
3. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarką vaikui ir mokiniui nustato švietimo ir mokslo ministras.

Socialinė pedagogė
Virginija Pikelienė
Tel. 8-41 390175; 865669016, el. paštas virginija.p@sprc.lt

 

Specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba


1. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.
2. Specialiąją pedagoginę pagalbą asmeniui iki 21 metų teikia pedagoginių psichologinių tarnybų, mokyklų specialieji pedagogai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
3. Specialioji pagalba mokiniui, kuriam jos reikia, teikiama mokykloje. Jam teikiamos žodinės kalbos vertimo į gestų kalbą, teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitos paslaugos, didinančios ugdymosi prieinamumą. Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarką nustato švietimo ir mokslo ministras. Aukštojoje mokykloje specialioji pagalba teikiama aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.
4. Pedagoginių psichologinių tarnybų, mokyklų specialieji pedagogai konsultuoja specialiosios pedagoginės pagalbos gavėjus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.

Specialioji pedagogė

Kristina Rimeikienė
Tel. (8 41) 390 175, (8 650) 875 98
El. paštas spec.pedagogas@sprc.lt

 

Sveikatos priežiūra mokykloje

1. Sveikatos priežiūros mokykloje paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
2. Sveikatos priežiūra mokykloje apima savivaldybių sveikatos priežiūros įstaigų specialistų ar sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių mokyklose, vykdomą visuomenės sveikatos priežiūros veiklą.
3. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo tvarką mokykloje (išskyrus aukštąsias mokyklas) nustato sveikatos apsaugos ministras kartu su švietimo ir mokslo ministru. Mokyklose gali būti vykdomos tik Švietimo ir mokslo ministerijos, kitų ministerijų ar savivaldybės institucijų patvirtintos mokinių sveikatinimo programos.
4. Mokyklose, skirtose mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, asmens sveikatos priežiūra vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.
5. Valstybė skatina ir remia juridinių ir fizinių asmenų, taip pat valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų, ar jų padalinių, iniciatyvas, kurios padeda saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą Lietuvoje.

Sveikatos priežiūros specialistė
Regina Urbonavičienė
Tel. (8 675) 95 904, el. paštas regina.u@sprc.lt
 

issirink_profesija.jpg
reklama.jpg
erasmus_wbl.jpg
planuoju_ateiti.jpg
bibliotekos_katalogas.jpg